مقاله ترجمه شده وجوه نقدی عملیاتی 2017
چکیده

تهیه صورت های مالی به طور عمده با هدف ارائه اطلاعات مورد نیاز به کاربران به منظور کمک به آنها ، در مورد تصمیمات اقتصادی است. سرمایه گذاران فعلی و بالقوه، به عنوان کاربران این اطلاعات که از جنبه های گوناگون تشکیل شده اند، محسوب می شوند. سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی بازده سهام آینده هستند و این امر از طریق بررسی قیمت سهام آینده انجام  می شود.از این رو، پیش بینی قیمت سهام آینده که توسط سرمایه گذاران بالقوه در نظر گرفته شده است، یک جنبه ضروری است.مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تغییرات در متغیرهای اساسی حسابداری با تغییرات قیمت سهام ۷۰ شرکت فهرست شده از بورس اوراق بهادار[۱] تهران، در مدت ۵ سال می پردازد و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را  با استفاده از ضریب همبستگی، تنظیم  R2  و رگرسیون چند متغیره، پوشش می دهد.متغیرهای اساسی حسابداری شامل: دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، فروش، درآمد عملیاتی، درآمد خالص[۲]، وجوه های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری جریان نقدی می شود.نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای اساسی حسابداری و تغییرات قیمت سهام شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای به متغیرهای اساسی حسابداری، هنگامی که قیمت سهام پیش بینی می شود و تصمیم گیری مالی گرفته می شود، داشته باشند.

واژگان کلیدی:درآمد خالص، درآمد عملیاتی، وجوه نقدی عملیاتی، بدهی، قیمت سهام

………………………………………………………………………………………………………………………….
عنوان اصلی مقاله:     بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام

ترجمه فارسی عنوان:   Investigating the Effect of Fundamental Accounting Variables on the
Stock Prices Variations

تعداد صفحات انگلیسی:  ۶ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه

دانلود  نسخه انگلیسی ژورنال و و فایل  ترجمه فارسیمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها